Support Inloggen

Algemene verkoopsvoorwaarden


ARTIKEL 1: ALGEMEEN
 1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen ACCOMODATA BVBA (hierna“ACCOMODATA”) enerzijds en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna “de Klant”) anderzijds. Zij worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de Klant. Deze voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden van de Klant en sluiten de toepassing van elk ander beding uit tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Dergelijke eventuele afwijkende bepalingen gelden enkel voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben en geven de Klant geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige orders.

 2. ACCOMODATA is gemachtigd haar algemene voorwaarden en tarieven ten allen tijde te wijzigen.De Klant is niet gerechtigd de rechten of plichten voortvloeiend uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACCOMODATA.

 3. Indien een of meer artikelen van deze voorwaarden nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Dit kan in geen geval een reden zijn om de overeenkomst te verbreken.

ARTIKEL 2: PRIJZEN EN OFFERTES
 1. De voorwaarden en prijzen vermeld in een offerte hebben een geldigheid van 1 maand, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. De in de offertes, brochures en catalogi vermelde prijzen zijn vrijblijvend en verbinden ACCOMODATA niet. Prijzen worden voor ACCOMODATA eerst bindend na uitdrukkelijke bevestiging van het order.

 3. ACCOMODATA behoudt zich het recht voor prijsverhogingen als gevolg van wisselkoerswijzigingen, gewijzigde belastingen, sociale lasten en wettelijke maatregelen of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, ontstaan na het tijdstip van de offerte of de bestelling, doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, aan de Klant in rekening te brengen.

 4. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in Euro en exclusief BTW. Eventuele verpakkingskosten, vervoerskosten en andere taksen en kosten zijn niet inbegrepen en worden aan de Klant aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 5. Voor werken uitgevoerd op werkdagen buiten de normale kantooruren (8.30u tot 17.30u) en op zaterdagen, behoudt ACCOMODATA zich het recht voor een supplement aan te rekenen van 50% op de normale tarieven. Voor zon- en feestdagen geldt een supplement van 100%

ARTIKEL 3: LEVERINGSTERMIJNEN
 1. De bepalingen in verband met de leveringstermijnen zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst. De afgesproken termijnen kunnen éénzijdig door ACCOMODATA worden verlengd door de eventuele vertraging in de aanbreng door de Klant van elementen die ACCOMODATA nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in afgesproken betalingen, inclusief voorschotten.

 2. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen of grove nalatigheid in hoofde van ACCOMODATA, kan een vertraging in de levering in geen geval aanleiding geven op annulering van het order en/of ontbinding van de overeenkomst, noch tot betaling van eender welke schadevergoeding.

ARTIKEL 4: ANNULERING VAN ORDERS
 1. Bij annulering van het order door de Klant vooraleer geleverd wordt, of wanneer de Klant de levering weigert of onmogelijk maakt, is hij automatisch een schadevergoeding verschuldigd van 25% van de totale orderprijs. Wanneer de schade in hoofde van ACCOMODATA meer bedraagt dan dit bedrag,dan is de Klant, op voorlegging van bewijzen, gehouden tot vergoeding van dit hogere bedrag.

 2. Indien er een voorschot betaald werd, wordt dit in geval van annulering of weigering of verhindering van levering in elk geval volledig ingehouden.

 3. Wanneer reeds een gedeelte van het order geleverd is voorafgaand aan de weigering of het verhinderen van de verdere levering, dan kan ACCOMODATA overgaan tot facturatie van het reeds geleverde gedeelte, en tot eenzijdige opzegging van de overeenkomst met betrekking tot het nog niet geleverde gedeelte. In dat geval zal eveneens automatisch een schadevergoeding van 25% van de waarde van het niet geleverde deel van het order geëist worden, en eventueel, op voorlegging van bewijzen van werkelijke schade, een hoger bedrag.

ARTIKEL 5: EINDE VAN DE OVEREENKOMST

1. ACCOMODATA behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang voor ontbonden te verklaren,indien de Klant geen gevolg geeft aan een schriftelijke ingebrekestelling met een termijn van 1 week, in de volgende gevallen:

  1. Indien de Klant aan één of meer van zijn verplichtingen jegens ACCOMODATA, voortvloeiend uit de overeenkomst, helemaal niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet, inclusief de betaling van facturen op de vervaldag.

  2. Indien de Klant zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden.

  3. Indien de Klant misleidende of verkeerde informatie verstrekt heeft en daardoor de dienstverlening van ACCOMODATA in gevaar gebracht heeft.

2. De kosten van eventuele (buiten)gerechtelijke maatregelen door ACCOMODATA getroffen ten gevolge van het niet nakomen van zijn verbintenis door de Klant, zullen ten laste van de Klant worden gelegd.

3. Bovendien is de Klant in dit geval gehouden tot vergoeding van alle door ACCOMODATA geleden schade, inclusief geleden verlies en/of gederfde winsten, met een minimum van 25% van de totale waarde van de overeenkomst.

4. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van de Klant, behoudt ACCOMODATA zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder enige ingebrekestelling, in de volgende gevallen:

  1. Indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of het faillissement heeft aangevraagd.

  2. Indien de Klant in de onmogelijkheid van betaling verkeert, bij voorlopige opschorting van betaling of indien gerechtelijk akkoord aangevraagd is.

  3. Indien de Klant door beslaglegging, onder curatelestelling of op enige andere manier de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID - KLACHTEN
 1. ACCOMODATA garandeert dat de geleverde producten en diensten in overeenstemming zijn met de specificaties en vereisten die door de Klant werden verstrekt. Maar door de inherente technische complexiteit van de computertechnologie, kan ACCOMODATA niet garanderen dat het gebruik ervan volledig probleemloos zal verlopen. ACCOMODATA verbindt zich tot de uitvoering van een middelenverbintenis waarbij zij naar best vermogen de nodige middelen zal inzetten om tijdige, technisch geschikte en foutenvrije oplossingen te leveren, en om eventuele problemen te voorkomen en desgevallend op te lossen.Deze prestaties kunnen echter nooit het voorwerp uitmaken van een resultaatverbintenis.

 2. In het geval de levering niet uitdrukkelijk en expliciet plaatsgevonden heeft, zijn klachten wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit van de levering enkel ontvankelijk indien ze binnen de 3 dagen na levering per aangetekend schrijven aan ACCOMODATA overgemaakt worden en voor zover het geleverde in tussentijd geen manipulatie, inclusief ingebruikname, heeft ondergaan.

 3. Klachten wegens verborgen gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 14 dagen na ontdekking van de gebreken per aangetekend schrijven aan ACCOMODATA overgemaakt worden, onverminderd de toepassing van art. 1648 B.W. De aansprakelijkheid voor verborgen gebreken is in ieder geval beperkt tot een periode van 6 maanden vanaf de levering.

 4. Wanneer ACCOMODATA handelt als verkoper van hardware en van software die niet door haarzelf ontwikkeld werd, blijven de waarborgen en de waarborgtermijn die ACCOMODATA verstrekt voor deze goederen beperkt tot deze die door de fabrikant van de goederen worden verstrekt. ACCOMODATA kan in deze hoedanigheid van tussenpersoon nooit zelf aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan de geleverde hard-of software, noch voor de directe of indirecte schade die door deze gebreken bij de koper of derden zou worden veroorzaakt.

 5. Onder geen enkele omstandigheid kan ACCOMODATA aansprakelijk gesteld worden voor de directe of indirecte schade door onderbrekingen,vertragingen, storingen, gegevensverlies of enig welke andere probleemsituatie die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van de door haar geleverde producten en diensten. Meer in het bijzonder kan ACCOMODATA niet aansprakelijk gesteld worden voor algemene kostenverhogingen, winstderving,verlies van klanten of waardevermindering van vermogensbestanddelen (niet limitatieve opsomming) die zich bij de Klant zouden kunnen voordoen.

 6. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, vervalt elke aansprakelijkheid van ACCOMODATA voor de door haar geleverde producten en diensten automatisch en onmiddellijk na wijzigingen van de aard, de opbouw of de samenstelling door de Klant aangebracht aan het geleverde, herstellingen door de Klant of door een derde en het uitlenen of verkopen of op een andere manier overdragen van het geleverde aan een derde.

 7. In geen geval zal de aansprakelijkheid van ACCOMODATA verder kunnen reiken dan de factuurwaarde van de geleverde goederen en diensten. ACCOMODATA behoudt zich het recht voor om in geval van gegronde klachten naar eigen keuze ofwel de geleverde producten te vervangen of corrigerende diensten uit te voeren, dan wel de factuurwaarde terug te betalen.

 8. Indien door overmacht de goede uitvoering van de verbintenis verhinderd zou worden, of een overdreven verzwaring van de verplichtingen van ACCOMODATA zou ontstaan, dan heeft ACCOMODATA het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding of garantie geëist kan worden. Onder overmacht wordt onder meer gerekend:natuurrampen, brand, oorlogen, nationale of internationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, vertraging of stopzetting van toelevering van noodzakelijke onderdelen, diensten of grondstoffen, stakingen of arbeidsconflicten,wegvallen van de voorzieningen van nutsbedrijven,… Als overmacht geldt eveneens alles wat leveranciers tegenover ACCOMODATA als overmacht inroepen.

 9. De Klant zal ACCOMODATA vrijwaren voor alle aanspraken van derden.

 10. Eventuele gebreken aan een deel van de levering geven de Klant niet het recht vervolgens het geheel van de levering te weigeren.

 11. Het bestaan van een klacht geeft de Klant niet het recht verschuldigde betalingen uit te stellen of op te schorten.

ARTIKEL 7: FACTUREN
 1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen zijn de facturen contant betaalbaar op de bankrekening van ACCOMODATA.

 2. De geleverde producten blijven eigendom van ACCOMODATA zolang de prijs ervan niet volledig werd betaald. In geval van wanbetaling of faillissement van de Klant behoudt ACCOMODATA zich het recht voor om het geleverde terug te nemen.

 3. Bij niet-betaling van een factuur zal automatisch, van rechtswege en zonder aanmaning, een intrest verschuldigd zijn ten belope van 1,5 % per maand,te rekenen vanaf de vervaldag. Voor de berekening van de intresten zal elke begonnen maand beschouwd worden als een volledige maand. Op de vervallen intresten van één jaar zal eveneens een gelijke intrest verschuldigd zijn.

 4. Bovendien zal bij elke op haar vervaldag niet betaalde factuur van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 150,EUR als dekking van de inningskosten, onverminderd de verwijlinteresten en de gerechtelijke kosten en zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten en schadevergoedingen ten gunste van ACCOMODATA.

 5. Elke klacht met betrekking tot facturen dient aan ACCOMODATA meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na ontvangst van de facturen. Bij gebrek hieraan, zullen zij beschouwd worden als aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van de betaling op een termijn rechtvaardigen.

 6. Indien één factuur niet betaald wordt op de vervaldag, worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van ACCOMODATA op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 7. De door de Klant gedane betalingen worden steeds bij voorrang toegerekend op de verschuldigde rente en kosten (inclusief eventuele schadebedingen)en in de tweede plaats op de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 8. Voor alle verschuldigde bedragen in hoofde van de Klant geldt de nietcompensatieregel: zij kunnen niet gecompenseerd worden door enig welke vordering vanwege de Klant jegens ACCOMODATA.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM
 1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding is en blijft de software geleverd in het kader van een overeenkomst, eigendom van ACCOMODATA of vaneen derde van wie ACCOMODATA het recht verkregen heeft softwarelicenties te verdelen.

 2. Behoudens andersluidende overeenkomst, is ACCOMODATA steeds gerechtigd alle werken en prestaties die voor de opdrachtgever uitgevoerd werden tetonen aan andere potentiële opdrachtgevers, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 3. Elk gebruik van werken en prestaties geleverd door ACCOMODATA dient vergezeld te zijn van een bronvermelding naar ACCOMODATA.

 4. ACCOMODATA behoudt zich het recht voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken,voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 5. Behoudens andersluidend schriftelijk beding heeft ACCOMODATA het recht om op zijn website of in informatiebrochures te vermelden dat de klant een klant is van ACCOMODATA, evenals op zijn website een link te leggen naar de website van de klant.

ARTIKEL 9: VARIA
 1. Tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na het einde ervan zal de klant niet direct of indirect een werknemer, manager, (freelance) medewerker of consultant van Accomodata in dienst nemen of hieraan opdrachten (in de ruimst mogelijke zin) toevertrouwen.  Inbreuk hierop geeft Accomodata recht op een forfaitaire schadevergoeding vanwege de klant ten belope van 100% van de (bruto) jaarvergoeding  van de betrokken persoon.

 2. Alle overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving.

 3. Voor elk geschil aangaande de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van een overeenkomst is de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde bevoegd.