Support Inloggen

Privacybeleid

1. DEFINITIES  
Persoonsgegevens

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden  geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Accomodata

Accomodata bvba, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Oscar Delghuststraat 60, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0644.829.373, RPR Gent, Afdeling Oudenaarde.Tel: +32 9 396 21 00 info@accomodata.be

Verwerking

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet  uitgevoerd  via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens

2. VOORWERP

Dit Privacybeleid bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van de persoonsgegevens die u aan Accomodata meedeelt.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS HOUDT ACCOMODATA BIJ?

Volgende persoonsgegevens worden bijgehouden:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer,...)

 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adressen,...)

 • Elektronische lokalisatiegegevens (GSM, GPS,...)

Accomodata houdt geen gevoelige persoonsgegevens bij.

4. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren of sluiten van (een) overeenkomst(en)

 • Relatiebeheer (klanten (CRM) en/of leveranciers)

 • Direct marketing

5. WAT DOET ACCOMODATA MET UW PERSOONSGEGEVENS?

Accomodata neemt de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens ernstig. 

Zij ondernam daarom reeds alle initiatieven die zij nodig acht om in regel te zijn met de vigerende privacywetgeving, met name de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "Privacywet" genoemd), haar uitvoeringsbesluiten, de wijzigingen daarvan en zoals recent geactualiseerd en nog te wijzigen ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming(1) (hierna "AVG" genoemd). 

Accomodata verbindt er zich toe dit wettelijk kader op te volgen en waar nodig bijkomende maatregelen te treffen en aanpassingen te implementeren ingevolge de actualisering daarvan.

De persoonsgegevens waarom Accomodata verzoekt, zijn dan ook steeds beperkt tot die gegevens die wij noodzakelijk en toereikend achten voor de correcte uitoefening van onze dienstverlening.

Wij streven ernaar dat de door ons verwerkte persoonsgegevens correct zijn en in geval van wijziging geactualiseerd worden.

Uw gegevens worden steeds gedurende een welbepaalde termijn bewaard, in functie van onze dienstverlening en/of de wettelijke vereisten waaraan Accomodata dient te voldoen (bv. boekhoudkundige verplichtingen).

Tenslotte garanderen wij een adequate bescherming (o.m. door middel van encryptie) tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van uw persoonsgegevens, in functie van de stand der techniek en de gevoeligheid van betreffende gegevens.

(1) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).  

6. RECHTMATIGHEID VAN DE WERKING (OPT-IN)

Accomodata zal uw persoonsgegevens slechts verwerken indien (i) u daartoe met betrekking tot één of meerdere hierboven vermelde specifieke doeleinden uw toestemming verleent, (ii) wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening waartoe u Accomodata verzoekt (verwerking in het kader van de uitvoering van een overeenkomst), of (iii) wanneer Accomodata daartoe een gerechtvaardigd belang kan inroepen mits uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder doorwegen.

Als u na uw opt-in van mening bent veranderd, kunt u op elk moment uw toestemming voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens intrekken door contact met ons op te nemen via  info@accomodata.be  of door uw verzoek te verzenden naar volgend adres: 

Accomodata bvbaOscar Delghuststraat 609600 Ronse

7. UW RECHTEN
7.1 Algemeen

Accomodata streeft naar transparantie inzake de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer Accomodata uw persoonsgegevens verwerkt, kan u ons verzoeken om hierover op een beknopte en duidelijke wijze geïnformeerd te worden.

In voorkomend geval heeft u het recht om Accomodata te verzoeken tot inzage, rectificatie of schrapping van uw persoonsgegevens, dan wel om de beperking van de u betreffende verwerking. U kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u heeft een recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

7.2. Recht van inzage

Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken heeft u het recht op inzage van deze gegevens en kan u ons tevens om de volgende informatie verzoeken:

 • De verwerkingsdoeleinden;

 • De betrokken categorieën van persoonsgegevens;

 • De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

 • Indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

 • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet rechtstreeks van u verkregen, de beschikbare informatie over de bron van uw persoonsgegevens.

Indien u om meer dan één kopie verzoekt, houden wij ons het recht voor om daartoe een administratieve kost aan te rekenen.

7.3. Recht op verbetering

Mocht u vaststellen dat de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons verzoeken de nodige verbeteringen of aanvullingen aan te brengen. 

7.4. Recht op vergetelheid

U heeft het recht om van Accomodata te verlangen dat wij de persoonsgegevens die wij van u verwerken wissen, doch slechts in één van de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij door Accomodata werden verzameld of anderszins verwerkt;

 • U trekt uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens in en er is geen andere rechtsgrond voor handen op grond waarvan Accomodata uw persoonsgegevens kan verwerken;

 • U heeft vanwege een specifieke met u verband houdende situatie bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens wanneer Accomodata dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;  Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Accomodata rust. 

Een beperking van uw persoonsgegevens heeft tot gevolg dat deze door Accomodata worden gemarkeerd met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

7.5. Recht op beperking van de verwerking 

In bepaalde gevallen kan u Accomodata verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, met name: 

 • Wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die Accomodata in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;

 • De verwerking zou onrechtmatig geschieden, maar u wenst niet dat uw persoonsgegevens gewist worden;

 • Accomodata heeft uw persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze zelf nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

 • U heeft vanwege een specifieke met u verband houdende situatie bewaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Accomodata zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Een beperking van uw persoonsgegevens heeft tot gevolg dat deze door Accomodata worden gemarkeerd met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

7.6. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u aan Accomodata heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en u heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Het gaat om de volgende gevallen: 

 1. De verwerking van de persoonsgegevens berust op uw toestemming of de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;EN
 2. De verwerking wordt verricht via geautomatiseerde processen.

Beide voormelde voorwaarden dienen te worden vervuld. Is dit niet het geval, dan heeft u geen recht op overdraagbaarheid. 

Het recht op overdraagbaarheid mag tenslotte geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen (bv. als de gegevens meer dan één betrokkene aanbelangen). Accomodata houdt zicht het recht voor om de overdraagbaarheid te weigeren indien ze meent dat daarmee een afbreuk wordt gedaan aan de rechten en vrijheden van anderen.

8. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context, de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernstigheid van uiteenlopende risico's voor uw rechten en vrijheden, waarborgt Accomodata dat zij de nodige beveiligingsmaatregelen heeft getroffen, en deze van tijd tot tijd actualiseert, teneinde een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.  Waar relevant, kunnen de door Accomodata genomen maatregelen onder meer betrekking hebben op:

 • De pseudonimisering en versleuteling van uw persoonsgegevens;

 • De mogelijkheid om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van haar verwerkingssystemen en diensten te garanderen; 

 • De mogelijkheid om bij een incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;

 • Het instellen van een procedure om de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking op gezette tijdstippen te testen, te beoordelen en te evalueren.

Waar Accomodata zelf instaat voor de opslag van uw persoonsgegevens, geschiedt dit op eigen beveiligde toestellen, media, servers en/of andere materiële of immateriële dragers.

Accomodata garandeert dat zij tevens adequate maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die onder haar gezag of onder het gezag van de verwerker handelt en in de uitoefening van zijn/haar functie of opdracht voor Accomodata of de verwerker, toegang verkrijgt tot uw persoonsgegevens, deze slechts in opdracht van Accomodata verwerkt, tenzij hij/zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling zou zijn gehouden.  

9. MELDING VAN INBREUKEN

Accomodata is wettelijk verplicht om een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat zij er kennis van heeft genomen, aan de toezichthoudende overheid te melden.

Voor België is deze toezichthoudende overheid de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (hierna "Privacycommissie" genoemd) met zetel te 1000 Brussel, Hoogstraat 139 (Tel: +32 2 213 85 40; Fax: +32 2 213 85 65; e-mail:  commission@privacycommission.be ).   De Privacycommissie is een onafhankelijk orgaan dat toeziet op de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens. 

In voorkomend geval, en wanneer de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, verbindt Accomodata er zich toe om de inbreuk op uw persoonsgegevens ook aan u te melden, tenzij aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: 

 • Accomodata heeft passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen die uw persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden (encryptie, pseudonimisering, etc.) en deze maatregelen zijn toegepast op uw persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft;

 • Accomodata heeft na vaststelling van de inbreuk de nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de inbreuk waarschijnlijk niet langer een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden;

 • De mededeling zou onevenredige inspanning vergen. In dat geval zal Accomodata in de plaats daarvan een openbare mededeling doen of een soortgelijke maatregel treffen op basis waarvan u even doeltreffend wordt geïnformeerd.

10. VERWERKING DOOR DERDEN

Het kan voorkomen dat Accomodata voor de correcte uitoefening van haar dienstverlening afhankelijk is van de diensten van derden. In dat verband garandeert Accomodata dat zij met haar rechtstreekse onderaannemers een overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gesloten (hierna "Verwerkersovereenkomst" genoemd), minstens van deze derde de schriftelijke garantie hebben verkregen dat deze te allen tijde conform de vigerende privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet en de AVG. 

Middels door een Verwerkersovereenkomst verbinden deze derden er zich toe om, wanneer zij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een aan hen door Accomodata uitbesteedde opdracht, te handelen in volledige conformiteit met de vigerende privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet en de AVG. 

Het kan voorkomen dat Accomodata een beroep doet op bepaalde externe serviceproviders die een eigen privacybeleid hanteren met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties, zoals bv. betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties.

In voorkomend geval raden wij u aan om het privacybeleid van deze dienstverleners na te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonsgegevens door deze aanbieders worden behandeld. 

Hou er vooral rekening mee dat bepaalde providers zich in een ander rechtsgebied kunnen bevinden dan België of de Europese Unie of aldaar faciliteiten kunnen hebben. Wanneer u er voor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan uw informatie mogelijk onderworpen aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u zich bijvoorbeeld in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kunnen uw persoonlijke gegevens die worden gebruikt bij het voltooien van die transactie openbaar worden gemaakt op grond van de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act. 

11. WIJZIGING

Accomodata houdt zich het recht voor om dit Privacybeleid zonder voorafgaande individuele verwittiging te wijzigen. Gelieve daarom regelmatig nazicht te doen van deze policy.  

12. KLACHTEN EN OPMERKINGEN

Indien u een klacht of opmerking heeft over dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, of indien u een inbreuk vaststelt op de verwerking van uw persoonsgegevens, gelieve u dan in eerste instantie te wenden tot Accomodata.

Dit kan door een e-mail te verzenden naar info@accomodata.be of door u klacht over te maken naar volgend adres: 

Accomodata bvbaOscar Delghuststraat 609600 Ronse

Accomodata verbindt zich ertoe om uw klacht met spoed te behandelen, doch oordeelt soeverein over de gegrondheid ervan. 

Zo u dit wenst, kan u zich met uw klacht ook richten tot de Privacycommissie (tel: +32 2 213 85 40; fax: +32 2 213 85 65; e-mail:   commission@privacycommission.be).

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
1 Toepasselijk recht 

Dit Privacybeleid is onderworpen aan het Belgisch recht. 

13.2. Bevoegde rechtbank  

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil gerezen tussen Accomodata en de betrokkenen wiens persoonsgegevens door of in opdracht van Accomodata worden verwerkt.